Gåva

Gåva är till skillnad från köp en överlåtelse utan vederlag eller betalning. Det förekommer dock att mottagaren av en gåva utger betalning till givaren som understiger gåvans värde.

Om mottagaren istället för betalning till givaren övertar ett banklån som givaren nedlagt i den egendom som ges bort, kan det leda till vissa oanade beskattningskonsekvenser för givaren då ett s k blandat fång uppkommer.

Att genomföra en gåva av detta slag kräver kunskap om inkomstbeskattningen eftersom reglerna är olika för fast och lös egendom.

Vi som arbetar på Rätt & Råd har den erfarenhet som krävs för att vägleda dig i gåvoärenden i allmänhet, och vid gåvor som utgör blandat fång i synnerhet.

Gåvobrev

I och med gåvoskattens avskaffande föreligger inte behov av att upprätta gåvobrev eftersom deklarationsskyldigheten vid gåvobeskattningen har upphört.

För vissa gåvor krävs dock skriftlig dokumentation av överlåtelsen. Som exempel kan nämnas gåva av fast egendom, bostadsrättslägenhet, aktier eller fondandelar. Dessa egendomsslag är föremål för registrering och en ändring av ägandet förutsätter att gåvobrev upprättas.

Om makar vill överlåta egendom mellan sig måste gåvan registreras vid domstol för att få sakrättsligt skydd. Följaktligen måste även i detta fall ett gåvobrev upprättas för att möjliggöra registrering.

Vid gåva kan givaren bestämma att ett eller flera villkor skall gälla för gåvan i den nye ägarens hand. Detta är inte möjligt vid köp. Föräldrar väljer vanligtvis vid överlåtelse av egendom till sina barn gåvoform förenat med villkor av olika slag.

För föräldrar kan det föreligga behov att i förebyggande syfte upprätta gåvobrev för att under livstiden hålla ordning på gåvorna till barnen så att inte en arvstvist senare utbryter mellan barnen i frågan om storleken på förskott på arv, när bägge föräldrarna är avlidna.

Om givaren uppställer villkor för gåvan måste också gåvobrev upprättas för att villkoren skall kunna bevisas eller registreras.

Villkor

Ett vanligt villkor är att gåvan skall vara enskild egendom för mottagaren, eller att en fastighetsgåva inte får säljas eller belånas av mottagaren under givarens livstid.

Det är till och med möjligt att uppställa villkor som förbjuder att gåvan utmäts, om mottagaren blir föremål för indrivning p g a obestånd.

Inte sällan kommer även inkomstskattefrågor upp vid planering av bl a fastighetsgåvor. Gåvor till bröstarvingar anses enligt lag som förskott på arv. Ges gåvan till andra arvingar gäller andra arvsregler, när givaren avlider. Dessa olikheter i regelverket kan i sin tur medföra att villkor behöver intas i gåvobrevet.

Medarbetarna på Rätt & Råd har erfarenhet och kompetens när det gäller rådgivning gällande alla typer av gåvor.

Uppdrag av denna typ är en inte något som kan finansieras via hemförsäkringens rättskydd eller den statliga rättshjälpen.

Du är välkommen kontakta någon av våra jurister för ett förutsättningslöst samtal i ditt ärende innan du bestämmer dig för att gå vidare. 

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se