Kvarsittorätt till bostad

Den som har störst behov av den gemensamma bostaden kan genom domstolsbeslut få kvarsittorätt till bostaden till dess bodelning skett.

En avgörande faktor för behovsfrågan är om du är sammanboende med barn under 16 år. Barnen behöver inte vara gemensamma med den person du separerat från.

En annan viktig omständighet för att erhålla kvarsittorätt är att du har förmåga att svara för de löpande kostnaderna för boendet. Är du gift och "ligger i skillsmässa" är frågan om din förmåga att svara för boendekostnader mindre viktig eftersom det föreligger en försörjningsskyldighet mellan makarna trots att ansökan om äktenskapsskillnad begärts hos rätten.

Den som fått kvarsittorätt får vanligtvis även bostaden skfitad på sig vid bodelningen.

Du kan inte byta lås till bostaden förrän du tillerkänts kvarstittorätt genom beslut av domstol.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se